O Σύλλογος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται Σωματείο Ελλήνων Σπηλαιολόγων με την επωνυμία:

ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.), με έδρα την Αθήνα.


ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σωματείου είναι η προαγωγή της Επιστήμης, του Αθλητισμού και της Φυσιολατρίας στο χώρο των Σπηλαίων και γενικά των καρστικών μορφών, καθώς και η διάδοση και ανάπτυξη πολιτιστικών αξιών στον Ελληνικό και διεθνή χώρο.


ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΣΑ

Για την πραγματοποίηση του σκοπού εφαρμόζονται :

3.1Η συστηματική εξερεύνηση, χαρτογράφηση, φωτογράφηση, μελέτη και προστασία των ελληνικών σπηλαίων, βαράθρων και γενικά καρστικών μορφών, η αξιοποίησή τους από πλευράς υπογείου πλούτου επιστημονικά και τουριστικά, συστηματική διάδοση της Σπηλαιολογίας στη Χώρα μας, καθώς και η ανάπτυξη της Αθλητικής Σπηλαιολογίας, χερσαίας και υποβρύχιας.

3.2Η συνεργασία με αρμόδιες Κρατικές υπηρεσίες, Οργανισμούς και Σπηλαιολογικά- Αθλητικά- Φυσιολατρικά Σωματεία Ελληνικά και ξένα.

3.3Η διοργάνωση και πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την άνοδο του πνευματικού, πολιτιστικού, αθλητικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών του, καθώς και των κατοίκων των περιοχών δράσης του σωματείου.

3.4Η διοργάνωση ή συμμετοχή τοπικών, πανελληνίων ή και διεθνών Σπηλαιολογικών σεμιναρίων- συνεδρίων για την ανταλλαγή επιστημονικών, αθλητικών και φυσιολατρικών απόψεων.

3.5Η έκδοση περιοδικού- εντύπου βιβλίου, όπου θα δημοσιεύονται οι σχετικές Σπηλαιολογικές εργασίες Αθλητικού και Επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς και οι τοπικές και οι διεθνείς ειδήσεις.

3.6Η δημιουργία, τήρηση και συνεχής εμπλουτισμός αρχείου Ελληνικών σπηλαίων.

3.7Η δημιουργία, τήρηση και συνεχής ενημέρωση βιβλιοθήκης, σχετική με τα αντικείμενα του σωματείου.

3.8Παραγωγή και συλλογή κινηματογραφικών ταινιών και διαφανειών Σπηλαιολογικού, Αθλητικού, Επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

3.9Ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση Μουσείου που θα επιδεικνύεται τόσο με διαφάνειες φωτογραφίες, όσο και με εκθέματα Σπηλαιολογικού περιεχομένου όπως : Γεωλογικά, Παλαιοανθρωπολογικά, Παλαιοντολογικά, Αρχαιολογικά, βιοσπηλαιολογικά κ.λ.π.

3.10Η οργάνωση σεμιναρίων για εκπαίδευση και ενημέρωση των μελών σε Σπηλαιολογικά, Αθλητικά και επιστημονικά θέματα.

3.11Η δημιουργία και διατήρηση σε συνεχή ετοιμότητα ομάδας Σπηλαιοβοήθειας και Σπηλαιοδιάσωση, ώστε να μπορεί να δράσει ή και να συνεργαστεί με Κρατικές Υπηρεσίες, Οργανισμούς και παρεμφερή σωματεία σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, όπου και όταν χρειαστεί.

3.12Ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία Μ. Καταφυγίων σε περιοχές Σπηλαιολογικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.


ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΡΟΙ

Πόροι του σωματείου είναι:

4.1Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

4.2Η ετήσια συνδρομή των μελών.

4.3Οι τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών προς το σωματείο.

4.4Οι δωρεές και γενικά οι επιχορηγήσεις που περιέρχονται νόμιμα στο ταμείου του σωματείου.

4.5Τα έσοδα από πολιτιστικές, Αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του σωματείου.

4.6Οι κληρονομιές και τα κληροδοτήματα προς το σωματείο.

4.7Τα έσοδα από την έκδοση περιοδικού- εντύπου- βιβλίου.

4.8Οι τόκοι του κεφαλαίου.

4.9Και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμα αίτια και εγκρίνεται από το Δ.Σ. αρκεί να μην γίνεται υπό όρους αντίθετους προς τους σκοπούς του σωματείου.

Οι ΠΟΡΟΙ διατίθενται ανάλογα με απόφαση του Δ.Σ. ,όταν πρόκειται για κινητές αξίες, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται για ακίνητες περιουσίες.

Οι ΠΟΡΟΙ διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία και προαγωγή του σωματείου.


ΑΡΘΡΟ 5: ΣΗΜΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το ΣΗΜΑ και η ΣΦΡΑΓΙΔΑ του σωματείου απεικονίζει φιγούρα Σπηλαιολόγου που φοράει κράνος και προχωρεί έρποντας και περιμετρικά έχει γραμμένα το όνομα του σωματείου ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο) και το έτος ίδρυσης 1982 στο κάτω μέρος.


ΑΡΘΡΟ 6: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα μέλη του σωματείου είναι ΕΝΕΡΓΑ και ΕΠΙΤΙΜΑ.

Εγγράφονται μέλη του σωματείου όλοι όσοι έχουν τα από τον νόμο οριζόμενα προσόντα, δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, δεν έχουν καταδικασθεί για οποιεσδήποτε ατιμωτικές πράξεις και έχουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε.

ΕΝΕΡΓΑ μέλη του σωματείου είναι όσα συμμετέχουν στις Αθλητικές Σπηλαιολογικές δραστηριότητες και μετέχουν ενεργά για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.

ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη του σωματείου ορίζονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.


ΑΡΘΡΟ 7: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

Το δικαίωμα εγγραφής μέλους του σωματείου ορίζεται σε δρχ.1000 (χίλιες).

Η ετήσια συνδρομή ορίζεται σε δρχ.2000 (δύο χιλιάδες). Εξαιρούνται ετήσιας συνδρομής μόνο οι στρατευμένοι.

Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέλος που καθυστερεί την συνδρομή του για δύο συνεχόμενα χρόνια και αρνείται να την καταβάλει μετά από έγγραφη πρόσκληση διαγράφεται από τη δύναμη του σωματείου.

Επανεγράφεται μετά από αίτησή του, αφού προηγουμένως καταβάλλει τις οφειλόμενες συνδρομές και ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Παραιτείται από μέλος του σωματείου οποιοσδήποτε το ζητήσει έγγραφα, αφού προηγουμένως τακτοποιήσει όλες τις τυχόν εκκρεμότητές του έναντι του σωματείου και αφού επικυρωθεί η πράξη από την Γενική Συνέλευση.

Όλα τα μέλη του σωματείου εφοδιάζονται με προσωπική ταυτότητα μέλους του σωματείου που φέρει τη φωτογραφία του και την σφραγίδα του συλλόγου και ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.


ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα ΕΝΕΡΓΑ μέλη του σωματείου, εφόσον είναι εντάξει στις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Τα ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη του σωματείου δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.


ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΗΔΙΟΙΚΗΣΗ και η ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ διαχείριση του σωματείου, είναι έργο του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτελείται από 7 (επτά) μέλη που εκλέγονται από Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου με ψηφοφορία κάθε δύο χρόνια.

Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ταχυδρομικά.

Τα μέλη του σωματείου μπορούν να ελέγχουν κάθε στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από Σύγκλιση ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.


ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. γράφονται σε κατάλογο μετά από αίτησή τους το αργότερο 20 (είκοσι) μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ο κατάλογος δε, κοινοποιείται σε όλα τα μέλη του σωματείου και υπάρχει και στην αίθουσα των συνελεύσεων.

Τα επτά μέλη του Δ.Σ. συγκεντρώνονται από τον Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενήργησε τις εκλογές, μετά επτά μέρες από τη διεξαγωγή τους, για την ανάδειξη ενός Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου, ενός Γενικού Γραμματέα, ενός Ταμία, ενός Εφόρου, ενός βοηθού γραμματέα και ενός βοηθού εφόρου.


ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ αντιπροσωπεύει το σωματείο ενώπιον πάσης Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, διευθύνει τις Συνεδριάσεις και υπογράφει τα εντάλματα και τα πρακτικά μαζί με τον Γενικό Γραμματέα. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο.


ΑΡΘΡΟ 12: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε περίπτωση δε που απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθίσταται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.


ΑΡΘΡΟ 13: ΤΑΜΙΑΣ

ΟΤΑΜΙΑΣ διαχειρίζεται υπεύθυνα την κινητή περιουσία του σωματείου. Πληρώνει τα εντάλματα και γενικά τις δαπάνες του σωματείου που εγκρίνονται από το Δ.Σ. και ανακοινώνει κάθε στιγμή σε αυτό την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του σωματείου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 14: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ τηρεί τα αρχεία του σωματείου, την αλληλογραφία, την σφραγίδα και υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εντάλματα, τα έγγραφα και τα πρακτικά του σωματείου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθίσταται από τον βοηθό γραμματέα.


ΑΡΘΡΟ 15: ΕΦΟΡΟΣ

ΟΕΦΟΡΟΣ φροντίζει για την αγορά και την συντήρηση κάθε σπηλαιολογικού υλικού του σωματείου. Διοργανώνει σε συνεργασία με τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη του σωματείου τις εξερευνητικές αποστολές και όλες γενικά τις εκδηλώσεις του σωματείου.

Οέφορος είναι υπεύθυνος για την παράδοση των σπηλαιολογικών υλικών σε κάθε μέλος του σωματείου που θα του το ζητήσει και συγκατατίθεται για την απομάκρυνσή του από το κτίριο του σωματείου μόνο μετά από υπεύθυνη αιτιολογία.

Κάθε φορά ή απώλεια υλικού του σωματείου βαρύνει αυτόν που την προκάλεσε.

Ο έφορος για την πραγματοποίηση του έργου του συνεργάζεται με τον βοηθό εφόρου.

ΑΡΘΡΟ 16: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΥ

Οβοηθός Γραμματέα τηρεί το Αρχείο Σπηλαίων και συνεργάζεται με τον Γενικό Γραμματέα στο έργο του.

Οβοηθός Εφόρου τηρεί το αρχείο εξερευνήσεων- αποστολών και συνεργάζεται με τον Έφορο.


ΑΡΘΡΟ 17

Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες από το Δ.Σ. και γενικά από τα μέλη προς το σωματείο είναι άμισθες. Τα έξοδα των σπηλαιολογικών αποστολών και εξερευνήσεων βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τα μέλη, τουλάχιστον μέχρις ότου το αποθεματικό κεφάλαιο του σωματείου δεν είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο των περιουσιακών του στοιχείων.


ΑΡΘΡΟ 18: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα με θέματα τρέχουσας φύσης και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία. Το Δ.Σ. συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μέσα στο πρώτο τρίμηνο από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους ισολογισμό της οικονομικής του διαχείρισης και των δραστηριοτήτων του σωματείου. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του σωματείου και για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

Μέλος του Δ.Σ., εκπίπτει του αξιώματος, όταν απουσιάσει αδικαιολόγητα για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 19: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτικές συνελεύσεις γίνονται μία κάθε χρόνο με πρόσκληση των μελών του σωματείου ατομικά και με δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο.

Απαρτία των Γενικών Συνελεύσεων λογίζεται όταν παρευρίσκονται το 50% συν ένα των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Τα θέματα των Γενικών Συνελεύσεων καθορίζονται από το Δ.Σ. ή όταν ζητηθούν από το 1/3 των μελών του σωματείου. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται όταν ζητηθούν από το Δ.Σ. ‘η το 1/3 των μελών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή από 10 και πλέον μέλη του σωματείου όταν ο αριθμός αυτός δεν είναι μικρότερος του 1/20 των μελών του σωματείου.

Κατά τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις για την ανάδειξη Δ.Σ. εκλέγεται συγχρόνως και τριμελής ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ με θητεία ίσου χρόνου με το Δ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Τακτική Γενική Συνέλευση Έκθεση για τον χρόνο θητείας της και για όλα τα θέματα που έλεγξε στο χρόνο αυτό.

Εκτός από τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες μπορούν να συγκαλούνται από το Δ.Σ. του σωματείου συγκεντρώσεις για τη συζήτηση θεμάτων σχετικών με τα προκύπτοντα προβλήματα τα σχετικά με τις δραστηριότητες του Σωματείου.


ΑΡΘΡΟ 20: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Ηψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις είναι πάντοτε μυστική για θέματα αρχαιρεσιών ή εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. Οποιαδήποτε άλλη ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού.


ΑΡΘΡΟ 21: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του Καταστατικού του σωματείου γίνεται από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για αυτό το λόγο και μετά από απόφαση των 3/4 του συνόλου των μελών του σωματείου.


ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΑΛΥΣΗ

ΔΙΑΛΥΣΗ του σωματείου αποφασίζει : α) κατά τον Νόμο, β) όταν ο αριθμός των μελών του σωματείου μειωθεί κάτω των δέκα (10) και γ) όταν ζητηθεί από τα 3/4 των μελών του σωματείου και εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Διαλυμένου του σωματείου γίνεται εκκαθάριση σύμφωνα με τον Νόμο και η τυχόν απομένουσα περιουσία του περιέρχεται εις Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

ΑΡΘΡΟ 23

Για κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου μέσα στα πλαίσια του Νόμου και σχετικά πάντοτε με τους σκοπούς του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 24

Για την απόκτηση από το σωματείο ακίνητης ή κινητής περιουσίας σημαντικής αξίας απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου και η εκμετάλλευση της περιουσίας αυτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεπάγεται την ανάμειξη του σωματείου σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 25

Το Επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο επί της θητείας του οποίου έγινε η Γενική Συνέλευση του σωματείου για τροποποίηση του καταστατικού αποτελείται από τους Σπηλαιολόγους :

1.Γεωργίου Σπυρίδων του Χριστοφόρου, Πρόεδρος

2.Κόνιαρη Ελένη του Αστερίου, Γεν.Γραμματέας

3.Ζούπης Κων/νος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος

4.Λοΐζος Παναγιώτης του Γεωργίου, Έφορος

5.Κασιμάτης Ιωάννης του Αθανασίου, Ταμίας

6.Αβραμόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου, Σύμβουλος

7.Κομπιλήρης Δημήτριος του Παναγιώτου, Σύμβουλος

ΑΡΘΡΟ 26

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 26 άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν και τη νέα κωδικοποίηση, εγκρίθηκε σήμερα 10/11/1987 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.