O Σύλλογος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Ι. ΜΕΛΗ

1. Τα μέλη του ΣΠΕΛΕΟ πρέπει να ενδιαφέρονται για τη σπηλαιολογία, να αποδέχονται το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συλλόγου, να υπακούουν στις αποφάσεις των Γ.Σ. και να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (τακτικές, έκτακτες).

2. Τα μέλη του ΣΠΕΛΕΟ οφείλουν να είναι ο ΣΠΕΛΕΟ στο χώρο τους.

3. Εφαρμόζουν το τρίπτυχο.: ”Στο σπήλαιο παίρνω μόνο φωτογραφίες, σκοτώνω μόνο την ώρα μου και φεύγοντας αφήνω μόνο τα χνάρια μου.”

4. Τα μέλη του ΣΠΕΛΕΟ δεν μπορεί να είναι μέλη άλλου ελληνικού συλλόγου ο οποίος να έχει ως αποκλειστική δραστηριότητα το ίδιο αντί κείμενο.

5. Διαγράφονται (ή δεν γίνονται δεκτά ) μέλη που αποδεδειγμένα συμμετείχαν σε αρχαιοκαπηλία, λαθρανασκαφή , καταστροφή μνημείων, εμπρησμό και γενικά καταστροφές στο περιβάλλον.

6. Τα μέλη δεν συνδιαλέγονται με εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα εκτελούν έργα τουριστικής καταστροφής, της λεγόμενης ”αξιοποίησης” των σπηλαίων. (Γ.Σ.1990)

7. Κάποιος-α γίνεται δεκτός σαν υποψήφιο μέλος εφόσον υποβάλει αίτηση, πληρώσει την εγγραφή, και εισηγηθούν θετικά για αυτόν-ην δύο μέλη του συλλόγου. Η επόμενη τακτική Γ.Σ. αποφασίζει αν θα γίνει οριστικά δεκτός-η ως τακτικό μέλος εκτιμώντας την προσφορά του κατά την περίοδο που ήταν υποψήφιο μέλος.

8. Τα υποψήφια μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου . Δεν μπορεί να είναι: α) αρχηγοί αποστολής, αλλά μόνο μέλη β),να χρεώνονται υλικά του συλλόγου και γ)δεν ψηφίζουν στις Γ.Σ. Μπορούν όμως να παρευρίσκονται σ’ αυτές ως ακροατές .

9.Τα τακτικά μέλη δικαιούνται να λαμβάνουν δωρεάν ή σε τιμή κόστους τα έντυπα, του συλλόγου σε οποιοδήποτε μορφή και αν αναπαράγονται.

10. Τα τακτικά μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα λόγου. Δικαιούνται να ενημερώνονται για τις αποφάσεις του Δ.Σ.


ΙΙ. ΤΑΜΕΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Α. Ο ταμίας

1. Ο ταμίας Εισπράττει τις συνδρομές των μελών , τις δωρεές στο σύλλογο ,τις επιχορηγήσεις αποστολών από ενδιαφερόμενους φορείς , τις κρατικές επιδοτήσεις, και γενικά οτιδήποτε θεωρείται έσοδο του Συλλόγου. Πληρώνει τα τρέχοντα και πάγια έξοδα που απορρέουν από τη λειτουργία του συλλόγου, και όσα άλλα έχει εντολή από τη Γ.Σ. ή το Δ.Σ. να πληρώσει. Ελέγχει τα έξοδα της γραμματείας , του εφορείου, και γενικότερα του συλλόγου, των όποίων την έγκριση έχει προαποφασίσει το Δ.Σ.

2. Συντάσσει την φορολογική δήλωση του Συλλόγου και μαζί με τον πρόεδρο έχει την ευθύνη για την κατάθεση της . Σε χώρο του συλλόγου κρατάει τα βιβλία και τα στοιχεία παλαιοτέρων ετών για όσα χρόνια απαιτεί ο νόμος. Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να καταστρέφονται αρχεία παλαιοτέρων ετών. Για λόγους μνήμης και ιστορίας καλό είναι τα παλαιότερα αρχεία να φυλάσσονται ή να παραδίδονται στα γενικά αρχεία του κράτους ή στην Σπηλαιολογική. Ομοσπονδία Ελλάδος.

3. Κατά την είσπραξη της ετήσιας συνδρομής σφραγίζει την αντίστοιχη θέση της ταυτότητας τακτικού μέλους ΣΠΕΛΕΟ και ενημερώνει τον γραμματέα και τον έφορο.

4. Διαχειρίζεται τα οικονομικά του συλλόγου. Όλα τα μέλη όμως πρέπει να ενδιαφέρονται έμπρακτα για την καλυτέρευση των οικονομικών του συλλόγου, και να προασπίζονται την περιουσία του.

B. Οικονομικά του συλλόγου

1. Έσοδα του συλλόγου πέρα από τις εγγραφές συνδρομές είναι και όσα προέρχονται από πώληση αναμνηστικών, σημάτων, ενδυμάτων ή αντικειμένων με τα σήματα του συλλόγου , βιβλίων, περιοδικών, τα έσοδα του Bar , προσκλήσεων και γενικά καθετί που απορρέει από οποιαδήποτε εκδήλωση του συλλόγου.

2. Έσοδα του συλλόγου είναι και το 1/3 των καθαρών αμοιβών των μελών που προέρχονται από τη συμμετοχή τους σε αμειβόμενες από τρίτους συλλογικές σπηλαιολογικές δραστηριότητες του ΣΠΕΛΕΟ. ( Δηλαδή στις περιπτώσεις όπου ο σύλλογος συμμετέχει ως νομικό πρόσωπο με μέλη του και με δικά τους υλικά ). Αν τα υλικά είναι του συλλόγου , το 1/3 γίνεται 1/2.

3. Μέλη του ΣΠΕΛΕΟ που έχουν ,για ένα διάστημα, εγκαταλείψει αποδεδειγμένα την ενεργό δράση και επανέρχονται στο σύλλογο, πληρώνουν την συνδρομή του τρέχοντος έτους και του προηγούμενου σαν επανεγγραφή και απαλλάσσονται από την πληρωμή των συνδρομών των ετών που είχαν εγκαταλείψει την ενεργό δράση.

4. Τραπεζικοί λογαριασμοί ανοίγονται α) ένας ή περισσότεροι στο όνομα του ΣΠΕΛΕΟ σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και β) ένας στο όνομα του εκάστοτε ταμεία μέχρι του ποσού που καθορίζει η ετήσια τακτική Συνέλευση.


ΙΙΙ. ΓΡΑΦΕΙΑ

1. Τα γραφεία του συλλόγου ανοίγουν και λειτουργούν κάθε Τετάρτη βράδυ με ευθύνη του Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. θα μπορεί να λειτουργούν και κάποια άλλη μέρα της εβδομάδας με τις ίδιες προϋποθέσεις.

2. Το άνοιγμα των γραφείων γίνεται από ένα παλαιό ή δύο νεότερα μέλη, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Δ.Σ., βάσει ημερολογιακής σειράς που καθορίζεται από το Δ.Σ., για κάθε τρίμηνο. Την ημέρα ευθύνης του, το μέλος, ανοίγει τα γραφεία, τακτοποιεί, υποδέχεται τους επισκέπτες, ελέγχει το χώρο και το Bar, φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου, κ.λπ, κλείνει τα γραφεία και παραδίδει τα κλειδιά στον επόμενο υπεύθυνο ανοίγματος ή στον έφορο.

3.Την περίοδο των σεμιναρίων ο συντονισμός γίνεται από τον υπεύθυνο της γραμματείας των σεμιναρίων.

4. Η καθαριότητα των γραφείων γίνεται με ευθύνη αυτών που τα ανοίγουν, ατομικά ή συλλογικά μετά από συνεννόηση μεταξύ τους και του εφόρου.

5. Στα γραφεία γίνεται η συγκέντρωση των ομάδων, οποιαδήποτε μέρα αποφασίσει ο υπεύθυνος της ομάδας μετά από συνεννόηση με τον έφορο.

6. Προβλήματα που ανακύπτουν στα γραφεία λύνονται με ευθύνη του εφόρου. Τα μέλη που δεν μένουν ικανοποιημένα μπορούν να απευθύνονται στο Δ.Σ.


ΙV. ΑΡΧΕΙΟ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1. Οργανώνονται με ευθύνη του εφόρου που ορίζει ενδιαφερόμενο και έμπειρο τακτικό μέλος ως υπεύθυνο αρχείου & βιβλιοθήκης. Στόχος είναι η δημιουργία πλήρους αρχείου σπηλαίων που θα περιλαμβάνει όλα τα σπήλαια που έχουν επισκεφθεί κ’ εξερευνηθεί από μέλη του Συλλόγου και αυτά για τα οποία υπάρχει σχετική βιβλιογραφία. Πλήρες αρχείο σημαίνει ότι όλα τα σπήλαια να συνοδεύονται από έκθεση, τυχόν βιβλιογραφία, χαρτογράφηση με το στίγμα του σπηλαίου κ’ οδηγίες για την πρόσβαση σε αυτό, φωτογραφίες και slides. Το αρχείο πρέπει να ενημερώνεται για αποστολές σε ήδη αρχειοθετημένα σπήλαια, και τα αποτελέσματα αυτών (νέα τμήματα, ζημιές, φωτογραφικό υλικό κ.λ.π.)

2. Ο έφορος σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο Αρχείου και Βιβλιοθήκης καθορίζει τις ώρες που το αρχείο θα είναι προσβάσιμο, στα μέλη, για μελέτη . Εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα μπορεί να βγουν φωτοαντίγραφα. Ουδέποτε πρωτότυπα βγαίνουν έξω απ’ τα γραφεία του συλλόγου. Για ερευνητές μη μέλη υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο αρχείο μόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ. και με την παρουσία 2 μελών του.

3. O αρχηγός κάθε αποστολής μετά το πέρας της , παραδίδει την έκθεση, τη χαρτογράφηση, τα slides κ.λ.π. στον υπεύθυνο αρχειοθέτησης (γραμματεία) και την τοποθετεί στο φάκελο ”εισερχόμενα για αρχείο ”.

4. Η βιβλιοθήκη μπορεί να λειτουργεί για τα μέλη σαν δανειστική. Τα έντυπα και βιβλία δανείζονται μέχρι 2 εβδομάδες εφ’ όσον έχει επιστραφεί το προηγούμενο δανεισμένο. Τηρείται βιβλίο δανεισμού.

5. Τα μέλη έχουν υποχρέωση, οτιδήποτε έντυπο, άρθρο κ.λ.π. πέσει στην αντίληψη τους που αφορά στο σύλλογο και στη σπηλαιολογία να το δώσουν για εμπλουτισμό του αρχείου του συλλόγου.

6. Τα slides τα διαχειρίζεται ο υπεύθυνος αρχείου και βιβλιοθήκης και χρησιμοποιούνται για προβολές και δημοσιεύσεις του συλλόγου. Δανείζονται για χρήση μόνο σε τακτικά μέλη, μετά από έγκριση του Δ.Σ.

Οδανειζόμενος υποχρεούται να αναφέρει στις παρουσιάσεις του ότι προέρχονται απ’ το αρχείο του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. Το Δ.Σ. μπορεί να καθορίζει ποσό που πρέπει να κατατίθεται σαν εγγύηση για το δανεισμό.


V. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ.

1. Οι αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται από το Δ.Σ. σε συμφωνία πάντοτε με το καταστατικό και τον παρόντα κανονισμό. Ο πρόεδρος καλεί σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα (κατά προτίμηση την πρώτη εβδομάδα του μήνα).

2. Όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του συλλόγου, για ενημέρωση όλων των μελών του συλλόγου.

3. Η ημερομηνία και η ώρα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. αναρτώνται στον πίνακα των ανακοινώσεων ώστε να μπορούν να παρευρίσκονται όποια μέλη το επιθυμούν .

4. Πριν από κάθε συνεδρίαση ορίζονται από τον πρόεδρο τα τακτικά θέματα που θα συζητηθούν και μόνο όταν αυτά ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα τότε και μόνο μπορούν να συζητηθούν και έκτακτα θέματα εφ’ όσον συμφωνεί το 50 % + 1 του Δ.Σ.

5. Μετά την διεξοδική συζήτηση κάθε θέματος και αφού έχουν τοποθετηθεί όλα τα παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ. ακολουθεί ψηφοφορία και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία ( 50 % +1). Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του προέδρου μετράει διπλή.

6. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ελέγχονται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. για το εάν έχουν υλοποιηθεί και μέχρι ποιο βαθμό έχει γίνει αυτό .Συζητούνται κατά προτεραιότητα τα θέματα του προηγούμενου Δ.Σ. που δεν ολοκληρώθηκαν.

7. Τα τακτικά θέματα μπαίνουν για συζήτηση μόνο εφ’ όσον υπάρχει εισήγηση με γραπτή επεξεργασμένη πρόταση, αλλιώς συζητούνται στην επόμενη συνεδρίαση.

8. Τα πρακτικά κρατούνται απ’ το Γεν. γραμματέα ή τον Βοηθό γραμματέα. Πριν τη συνεδρίαση του επόμενου Δ.Σ. τα πρακτικά ανακοινώνονται, διορθώνονται κ’ υπογράφονται.

9. Ο Β. Γραμματέας μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ και ενημερώνει το Δ.Σ. για την πορεία των ενεργειών.


VI. ΣΧΟΛΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. Το ετήσιο πρόγραμμα σεμιναρίων οργανώνεται από το Δ.Σ. Ορίζεται ένα μέλος του Δ.Σ. υπεύθυνο για τα σεμινάρια. με αντικείμενο.

α) Οργάνωση και προώθηση διαφήμισης και ενημέρωση.

β) Οργάνωση φυλλαδίων, σημειώσεων, γραφείων, υποδοχής.

γ) Οργάνωση και έλεγχος καταλληλότητας ομιλητών και εκπαιδευτών.

2. Ο υπεύθυνος οργανώνει την υποστήριξη (γραμματεία) των σεμιναρίων εγκαίρως ( από την αρχή του έτους) ώστε να οργανωθεί η διαφήμιση και ενημέρωση για τα σεμινάρια. Ορίζει ένα μέλος του συλλόγου βοηθό, υπεύθυνο για τη γραμματεία, τα έντυπα ,την οργάνωση των γραφείων την είσπραξη των χρημάτων, κ.λ.π. επιλέγει ομιλητές και οργανώνει τα θεωρητικά μαθήματα. Οριστικοποιεί το ημερολογιακό πρόγραμμα των πρακτικών μαθημάτων, επιλέγει τους εκπαιδευτές και αποφασίζει για τον τρόπο παρουσίασης των μαθημάτων, τις αρμοδιότητες , την σειρά των τεχνικών που θα ακολουθήσουν, και την πρακτική οργάνωση των αποστολών εκπαίδευσης. Καλό είναι αν είναι δυνατόν να δίδονται έντυπες οδηγίες στους εκπαιδευτές.

3. Οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν δίπλωμα εκπαιδευτή διεθνώς αναγνωρισμένο ή δίπλωμα εκπαιδευτή του συλλόγου. Μπορούν να αποζημιωθούν ( σύμφωνα με την ευρωστία των οικονομικών του συλλόγου) για βενζίνη, διατροφή , φθορά των ατομικών υλικών τους κ.λπ. Όμως αυτή η αποζημίωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αμοιβή για τι υπηρεσίες τους, οι οποίες προσφέρονται αφιλοκερδώς στο σύλλογο.

4. Οι εκπαιδευτές και οι βοηθοί εκπαιδευτών συγκεντρώνονται μια εβδομάδα πριν την ημερομηνία των μαθημάτων και καθορίζουν μια συγκεκριμένη σειρά εκμάθησης των τεχνικών, ώστε να μην υπάρχει διαφορά στον τρόπο εκμάθησης. Στηρίζουν ψυχολογικά τους εκπαιδευόμενους, αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα τα καθήκοντα τους και δημιουργούν εμπιστοσύνη στους γύρω τους. Φθάνουν εγκαίρως στον τόπο εκπαίδευσης για να κάνουν το αρμάτωμα των σχοινιών. Οδηγούν τους νέους στο πεδίο εκπαίδευσης , ελέγχουν τις ζώνες εκπαίδευσης ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ λίγο πριν αρχίσει η κατάβαση. Προσέχουν να μη χάνονται ή μπερδεύονται υλικά από τα διάφορα σετ, και βοηθούν στην καταμέτρηση τους.

Οι εκπαιδευτές για λόγους ασφαλείας δεν βγάζουν τις ζώνες τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Όλοι φορούν τα κράνη τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο πεδίο εκπαίδευσης.

5. Το πρακτικά μαθήματα στα σπήλαια είναι αποστολές και ισχύουν όσα αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό γι’ αυτές (αρχηγοί, μέτρα ασφαλείας, συντήρηση υλικών κ.λ.π.).

6. Δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν τα σεμινάρια πρακτικής άσκησης τα παλαιότερα μέλη (για λόγους προπόνησης τους, ενημέρωσης κ.λ.π.) Κατ’ εξαίρεση μπορεί να δοθεί σε κάποιον άδεια από το υπεύθυνο μέλος του Δ.Σ. για αιτιολογημένους λόγους.

7. Η τελευταία πρακτική άσκηση έχει χαρακτήρα ομαδικής πολυήμερης αποστολής και σ’ αυτήν μπορεί να συμμετέχουν και παλαιότερα μέλη, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο.

8. Ο υπεύθυνος μπορεί, διαρκούντος του προγράμματος, να τροποποιήσει αυτό μόνο αν συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι. Μπορεί να κάνει έκτακτα επιπλέον μαθήματα σε μερικούς ή όλους τους εκπαιδευόμενους ή να αποπέμψει άτομα που εκπαιδεύονται ή εκπαιδευτές εφ’ όσον εκτιμήσει ότι αυτό αποβαίνει προς όφελος των εκπαιδευόμενων, των σεμιναρίων και του συλλόγου γενικά.

9. Η μη παρακολούθηση κάποιου μαθήματος των σεμιναρίων αναπληρώνεται στα μεν θεωρητικά με το φυλλάδιο που μοιράζεται και με κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον εισηγητή, στα δε πρακτικά με την εντατικότερη συμμετοχή στο επόμενο μάθημα, ώστε να αναπληρώσει το χαμένο έδαφος , ή συνιστάται παραπομπή σε κάποιο επόμενο σεμινάριο.

10. Ο υπεύθυνος έχει τη κατάσταση των εκπαιδευομένων, και σημειώνει σε κάθε μάθημα: παρουσίες, επίδοση κ.λ.π.

11. Για τη συμμετοχή στα σεμινάρια οι εκπαιδευόμενοι πληρώνουν κάποιο χρηματικό αντίτιμο με στόχο την κάλυψη των εξόδων του συλλόγου. Τα έξοδα κίνησης, φαγητού, ύπνου κ.λπ. βαρύνουν τους εκπαιδευόμενους. Ο υπεύθυνος καθορίζει τον χρόνο και τον τρόπο πληρωμής και μεριμνά για την είσπραξή τους . Η μη πληρωμή είναι λόγος αποπομπής από το σεμινάριο. Η διακοπή παρακολούθησης των σεμιναρίων δεν δικαιολογεί επιστροφή καταβληθέντων χρημάτων.

12. Με το τέλος των σεμιναρίων δίδεται σε όσους τα έχουν παρακολουθήσει επαρκώς και επιτυχώς ,κατά την κρίση των εκπαιδευτών , βεβαίωση παρακολούθησης .

13. Κατά την περίοδο των σεμιναρίων υλικά δίνονται στα μέλη από τον έφορο για σπηλαιολογικές αποστολές μόνο εφ’ όσον έχουν εξασφαλισθεί τα αναγκαία υλικά για την λειτουργία των σεμιναρίων.


VII. ΟΜΑΔΑ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ (Ο.Σ)

1. Μια από τις κύριες φροντίδες του συλλόγου είναι η δημιουργία και διατήρηση σε ετοιμότητα ομάδας σπηλαιοδιάσωσης, ανάλογα με το δυναμικό του. Η Ο.Σ. συντονίζεται με τις ομοειδείς ομάδες άλλων σπηλαιολογικών συλλόγων και της ομοσπονδίας .

2. Η Ο.Σ. τουλάχιστον μια φορά το έτος, συγκεντρώνεται για συντονισμό, ενημέρωση, προπόνηση κ.λ.π.

3. Η ιδιότητα του μέλους της Ο.Σ. αποτελεί ηθική διάκριση για τα μέλη του ΣΠΕΛΕΟ.


VIII. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1. Οι αποστολές χωρίζονται ιεραρχικά σε

α) επίσημες του συλλόγου που γίνονται κατόπιν προσκλήσεως διαφόρων ατόμων ή φορέων. Σε αυτές συμμετέχουν μέλη ικανά να τις φέρουν σε πέρας τα οποία έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια του ΣΠΕΛΕΟ – ή άλλου σπηλαιολογικού φορέα Ελληνικού ή μη.

β) Αποστολές οργανωμένες από το Δ.Σ.

γ) Αποστολές με πρωτοβουλία μελών του συλλόγου.

2. Στις περιπτώσεις α κ’ β τα μέλη των αποστολών επιλέγονται από το Δ.Σ. (Γ.Σ.’88) ,εκπροσωπούν επίσημα το σύλλογο, φορούν τα σήματα κ’ τα διακριτικά του συλλόγου και μοιράζουν τα έντυπα του, στην τοπική κοινωνία που επισκέπτονται.

3. Υλικά του συλλόγου δίδονται σε όλες τις αποστολές εφ’ όσον τα μέλη είναι ταμειακά εντάξει, ιεραρχώντας αυτές με βάσει την παραπάνω ιεράρχηση (α, β, γ). Τα υλικά χρεώνεται ο αρχηγός της αποστολής , υπεύθυνα όμως είναι όλα τα μέλη της αποστολής τα οποία σε περίπτωση απώλειας μοιράζονται τα έξοδα αντικατάστασης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

4. Κάθε χρόνο ο σύλλογος οργανώνει οπωσδήποτε μια μεγάλη αποστολή, διεθνών προδιαγραφών και αξιώσεων (Γ.Σ.’85) .Με ευθύνη του Δ.Σ. οργανώνονται προγράμματα αποστολών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Τα μέλη που θέλουν να οργανώσουν αποστολές ενημερώνουν τον υπεύθυνο έγκαιρα ώστε αυτές να ενταχθούν στο πρόγραμμα του συλλόγου.

5. Τα μέλη παίρνουν και ένα δελτίο αποστολής που το επιστρέφουν συμπληρωμένο. Γράφεται έκθεση και αν είναι άγνωστο το σπήλαιο (ή δεν υπάρχει πληροφοριακό υλικό στο αρχείο) , γίνεται και χαρτογράφηση που παραδίδεται στον έφορο μαζί με το φωτογραφικό υλικό για το αρχείο. Ο σύλλογος δικαιούται ποσοστό των εκτυπωμένων φωτογραφιών (όχι αρνητικών )που τραβήχτηκαν από μέλη με δικό τους φιλμ, κατά τη διάρκεια της αποστολής. Η επιλογή των φωτογραφιών γίνεται από τον υπεύθυνο των slides . Αναγράφεται το όνομα αυτού που τις τράβηξε και των βοηθών του.

6. Τις εκθέσεις ή τις δημοσιεύσεις κάνει ο αρχηγός της αποστολής ή κάποιο μέλος της που αυτός εξουσιοδοτεί. Η έκθεση προς την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας & Σπηλαιολογίας (ΥΠ.ΠΟ) πρέπει να είναι συνοπτική και περιεκτική όσον αφορά το σπήλαιο και τις συνθήκες της αποστολής.

7. Ο αρχηγός της αποστολής φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση του ΥΠΠΟ., την εξασφάλιση του μεταφορικού μέσου, τον ύπνο κ.λπ. Πριν την αποστολή συγκεντρώνει πληροφορίες, υλικό απ’ το αρχείο του συλλόγου, χάρτες με διαδρομές και συγκεντρώνει τα μέλη της αποστολής για να τα ενημερώσει για τα προβλήματα και τις δυσκολίες της αποστολής, τα κατάλληλα εφόδια που πρέπει να έχουν μαζί τους και οριστικοποιεί το πρόγραμμα. Μετά την λήξη της αποστολής συγκεντρώνει την ομάδα και φροντίζει για την συντήρηση και παράδοση των υλικών στο εφορείο, την οργάνωση των φωτογραφιών, την σύνταξη της έκθεσης την χαρτογράφηση και την κατανομή των εξόδων μεταξύ των μελών. Μόνο τότε θεωρείται ότι ολοκληρώνεται η αποστολή. Πριν την αποστολή τα μέλη πρέπει εγκαίρως να δηλώνουν συμμετοχή και να πληροφορούνται το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα εφόδια και έξοδα.

8. Κατά τη διάρκεια της αποστολής τα μέλη πρέπει να ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα καθώς επίσης τις οδηγίες και τις συστάσεις του αρχηγού. Αν η ομάδα χωριστεί σε υποομάδες οι βοηθοί εκτελούν προσωρινά χρέη αρχηγού. Εάν κάποιο μέλος δεν έχει μαζί του τα απαραίτητα εφόδια ή δεν ακολουθεί τις εντολές του αρχηγού , ο αρχηγός έχει δικαίωμα να τον αποκλείσει από μέρος ή όλη την αποστολή. Αποφεύγονται τα οινοπνευματώδη, τα ραδιόφωνα , τα κατοικίδια ζώα κ.λ.π. Δεν κόβουμε κλαδιά, θάμνους και δεν ανάβουμε φωτιά (ειδικά το καλοκαίρι). Σε περίπτωση που ανάψουμε φωτιά στην κατασκήνωση την προστατεύουμε και φροντίζουμε να τη σβήσουμε καλά κατά την αποχώρηση μας . Φροντίζουμε για τα σκουπίδια ( και τα υπολείμματα ασετιλίνης ) , που τα μαζεύουμε και τα ρίχνουμε σε

κάδο απορριμμάτων ή τα παίρνουμε μαζί μας. Δεν αφήνουμε σκόρπια τα υλικά και γενικώς δεν αποχωριζόμαστε ποτέ το σάκο με τα υλικά μας, γιατί δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί. Εάν δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα αυτό λύνεται σε φιλικό τόνο από τον αρχηγό και τους βοηθούς. Εάν το μέλος δεν ικανοποιηθεί τότε απευθύνεται στον έφορο του Δ.Σ. προφορικά ή γραπτά. Γενικότερα τα μέλη των αποστολών αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον με ευγένεια, δείχνουν σεβασμό στους παλαιότερους ή και ηλικιακά μεγαλύτερους και φροντίζουν ώστε η αποστολή να είναι ευχάριστη, διασκεδαστική και πρώτιστα ασφαλής και φιλική προς το περιβάλλον.

9. Πριν από την είσοδο στο σπήλαιο μοιράζουμε τα κοινά υλικά. Μετά τακτοποιούμε τα ατομικά και εξοπλιζόμαστε σύμφωνα με τις εντολές του αρχηγού. Ο καθένας γνωρίζει τις αρμοδιότητες του και τις υποχρεώσεις του απέναντι στην ομάδα (αρμάτωμα, χαρτογράφηση κ.λ.π.) Η κίνηση μέσα στο σπήλαιο γίνεται προσεχτικά ακολουθώντας σχολαστικά τους κανόνες ασφαλείας. προσπαθούμε να μην ενοχλούμε τα σπηλαιόβια και τις νυχτερίδες. Απαγορεύεται κάθε σπάσιμο σταλακτίτη, συλλογή ”αναμνηστικών” , μετακίνηση οστών κ.λ.π. Μπορεί να γίνει μόνο περιορισμένη διάνοιξη για την συνέχεια της εξερεύνησης. Τμήματα του σπηλαίου που είναι ευπαθή δεν τα πλησιάζουμε, και εάν είναι καθαρά (χωρίς χώμα) πατάμε με τις κάλτσες (βγάζουμε τα παπούτσια).

Ηαποχώρηση από το σπήλαιο γίνεται μόνο όταν έχει βγει ασφαλώς και το τελευταίο μέλος και όλα τα υλικά , εκτός εάν έχει γίνει πριν ανάλογη συνεννόηση. Ο αρχηγός ελέγχει σχολαστικά την τήρηση αυτού του κανόνα.

10. Τα έξοδα της αποστολής βαρύνουν όλα τα μέλη εξίσου. Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων εκτός από τα έξοδα βενζίνης, μπορούν να προσθέσουν επιπλέον έξοδα για φθορές, λάδια και πλύσιμο εφ’ όσον έχει συμφωνηθεί το ποσό.

11. Κατά την διάρκεια των αποστολών, κάνουμε εμφανή την παρουσία μας, στην τοπική κοινωνία, συστηνόμαστε, δίνουμε έντυπα του συλλόγου και επιδεικνύουμε την άδεια του ΥΠΠΟ προς αποφυγή παρεξηγήσεων . Μετά την είσοδο στο σπήλαιο ενημερώνουμε τους κατοίκους της περιοχής ή τους ενδιαφερόμενους φορείς. Σε όσους μας βοήθησαν στέλνουμε ευχαριστήρια επιστολή και ότι πληροφορία εκτιμούμε ότι μπορεί να είναι κοινοποιήσιμη (π.χ. φωτογραφίες, χάρτες ).


IX. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Α. Καθήκοντα της γραμματείας είναι:

1. Η παραλαβή και πρωτοκόλληση της αλληλογραφίας.

2. Η σύνταξη όλων των εξερχόμενων εγγράφων πού αφορούν ενέργειες και δραστηριότητες του συλλόγου. Σε περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο αποστέλλει έγγραφα τρίτων ή εκθέσεις μελών από αποστολές τότε η γραμματεία συντάσσει τα διαβιβαστικά αυτών των εγγράφων.

3. Η παρακολούθηση του βιβλίου πρωτοκόλλου για την σωστή σύνταξη και έγκαιρη ενημέρωση του.

4. Η έκδοση και η ανανέωση των ταυτοτήτων των μελών

5. Τα εξερχόμενα έγγραφα υπογράφονται από τον γραμματέα και τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύματος του δεύτερου τότε αυτά υπογράφονται από τον Αντιπρόεδρο.

Β. Καθήκοντα του γραμματέα

1. Ο γραμματέας μαζί με τον Βοηθό Γραμματέα συντάσσει το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος για την σωστή του σύνταξη. Σε περίπτωση διαφωνίας στη διατύπωση από μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να κάνει παραπομπή ( Γ ) με την προτεινόμενη νέα διατύπωση.

2. Μαζί με τον πρόεδρο κανονίζει τις συναντήσεις του Δ.Σ. και πριν την έναρξη του συλλέγει τα θέματα που θα συζητηθούν στο συμβούλιο και ενημερώνει όλα τα μέλη.

3. Σε συνεργασία με τον Έφορο Υλικών καθώς και με τον βοηθό γραμματέα φροντίζει για την ενημέρωση του αρχείου αποστολών του συλλόγου. Ο Β’ έφορος μετά από κάθε παραλαβή υλικού ζητά από τους συμμετέχοντες στην αποστολή την έκθεση που συντάχθηκε, με τα αποτελέσματα της αποστολής και το υπόλοιπο υλικό (φωτογραφίες, χάρτες κ.λπ.) .Αυτή παραδίδεται στην Γραμματεία , η οποία στην συνέχεια την εντάσσει στον κατάλληλο φάκελο, αλλά και φροντίζει για την αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών, με τον προσφορότερο τρόπο.

4. Κρατεί όλα τα κλειδιά του συλλόγου εκτός από του εφορείου.

5. Μαζί με τον βοηθό γραμματέα τακτοποιεί τους φοριαμούς γραμματειακού υλικού του συλλόγου.

6. Συντονίζει (μαζί με το υπόλοιπο Δ.Σ.) όλες τις δραστηριότητες προβολής του συλλόγου. Οποιαδήποτε επαφή με Δημόσιους φορείς, ΜΜΕ κ.λ.π. πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία .Η γραμματεία πρέπει να ενημερώνει το Δ.Σ.

7. Ελέγχει και συντονίζει τις ομάδες εργασίας που επικουρούν στο διοικητικό έργο του συλλόγου, με ευθύνη των μελών του Δ.Σ.


IX. ΕΦΟΡΕΙΟ

1. Τα υλικά αποτελούν περιουσία του συλλόγου και φυλάσσονται στα γραφεία του.

2. Το εφορείο κρατάει βιβλίο εισερχομένων εξερχόμενων υλικών . Υλικά δανείζονται μόνο στα τακτικά μέλη με την επίδειξη της ταυτότητας τους. Ό έφορος ελέγχει αν αυτά είναι ταμειακά εντάξει. Συμπληρώνεται έντυπη φόρμα χρέωσης υλικών, υπογράφεται από το έφορο και το μέλος και δίνεται αντίγραφο στο μέλος.(στο έντυπο αναφέρεται το είδος των υλικών, οι ποσότητες και ο σκοπός δανεισμού τους)

3. Τα μέλη που δανείζονται υλικά πρέπει να τα επιστρέφουν το αργότερο την πρώτη Τετάρτη με το πέρας της χρήσης τους, όπως αυτή περιγράφεται στη φόρμα χρέωσης.

4. Σε περίπτωση που χαθούν υλικά σε αποστολή το Δ.Σ. και ,τελεσίδικα, η εξελεγκτική επιτροπή αποφαίνεται, αν αυτό οφείλεται σε αντικειμενικές δυσκολίες της αποστολής ή σε αδιαφορία και αποφασίζει για την αντικατάσταση τους, από τα μέλη που τα έχασαν, ή την απαλλαγή των μελών από ευθύνες και την αναπλήρωση τους από το ταμείο του συλλόγου.

5. Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα υλικά του συλλόγου τα οποία φροντίζουν να τα επιστρέφουν συντηρημένα και καθαρά. Ειδικότερα τα σχοινιά πρέπει με ιδιαίτερη φροντίδα να πλένονται επί τόπου, εάν είναι δυνατόν, και να συντηρούνται καλά και σε περίπτωση οποιασδήποτε φθοράς ο αρχηγός της αποστολής να ενημερώνει αμέσως τον έφορο. Εφ’ όσον επιστραφούν άπλυτα με ευθύνη του αρχηγού της αποστολής πλένονται στα γραφεία του συλλόγου, σύμφωνα με τις οδηγίες του εφόρου.

6. Ο έφορος δεν παραδίδει και δεν παραλαμβάνει ελαττωματικά, ή φθαρμένα πέρα από το όριο ασφαλείας , ή βρώμικα υλικά.

7. Σε κάθε αποστολή γίνεται έκθεση και (αν δεν υπάρχει ήδη στο αρχείο του συλλόγου) χαρτογράφηση, τα οποία παραδίδονται στον έφορο μαζί με το φωτογραφικό υλικό για το αρχείο.

8. Ο δανεισμός των υλικών γίνεται κάθε Τετάρτη βράδυ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτό μπορεί να γίνει και σε άλλες ημέρες , μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τον έφορο. Τα υλικά χρησιμοποιούνται μόνο για σπηλαιολογία και μόνο κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο. Τα μέλη πρέπει να ζητούν τα υλικά γραπτώς και έγκαιρα και όχι την τελευταία στιγμή.

9. Ειδικότερα, για τις ζώνες, αυτές δίδονται σε ειδική συσκευασία που έχει αριθμό και κατάσταση με το περιεχόμενο της και το σωματικό μέγεθος. Γι’ αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε αναντίστοιχες συσκευασίες. Τα μέλη πρέπει εάν είναι δυνατόν να γνωρίζουν το μέγεθος τους και τον αριθμό της ζώνης που τους αντιστοιχεί. Τα μέλη πρέπει να καταμετρούν τα υλικά πριν τα παραλάβουν, προς αποφυγή παρεξηγήσεων.

10. Κλειδιά του εφορείου έχει μόνο ο έφορος και ο Β. έφορος. Επίσης υπάρχει ένα σφραγισμένο στην κλειδοθήκη του συλλόγου, για περίπτωση ανάγκης (σπηλαιοδιάσωση).

11. Ο έφορος μπορεί να αρνηθεί το δανεισμό υλικών σε μέλος για το οποίο το Δ.Σ. εκτιμά ότι δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση στη χρήση τους, ή διατηρεί επιφυλάξεις για την ασφάλεια του. Υλικά του συλλόγου τεχνολογικά προηγμένα, ευπαθή, ιδιαίτερα ακριβά κ.λ.π. για τα οποία υπάρχει ειδική κατάσταση μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε επίσημες αποστολές του συλλόγου. κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ.


X. ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα στα γραφεία του συλλόγου, με πρωτοβουλία των μελών του, και συντονισμό του Δ.Σ. παρουσιάζονται αποστολές με διαφάνειες κ.λ.π. μέσα, εκδρομές και γενικά εκδηλώσεις του συλλόγου. Το Δ.Σ. τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν ανακοινώνει το πρόγραμμα στα ταμπλό ανακοινώσεων του συλλόγου.

2. Κάθε χρόνο λειτουργεί σχολή εκπαιδευτών & βοηθών εκπαιδευτών με ευθύνη του Δ.Σ. Τη σχολή αναλαμβάνουν έμπειροι παλαιοί εκπαιδευτές που ξεχωρίζουν για την προσωπικότητά τους την θεωρητική τους κατάρτιση και πρακτική εμπειρία τους. Για την λειτουργία και την αρχική σύσταση ομάδος εκπαιδευτών θα πρέπει να γίνει ειδικός κανονισμός.

3. Αρμόδιο για κάθε διαφωνία γύρω από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι το Δ.Σ. Εάν δεν επιτευχθεί λύση τότε τελεσίδικα αποφασίζει η τακτική Γ.Σ.


XI. ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΠΕΛΕΟ

1. Μπορούν να ιδρύονται τμήματα του ΣΠΕΛΕΟ ανά περιφέρεια ή Νομό εφ’ όσον υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα μέλη . Εκλέγεται γραμματέας του τμήματος που μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Όταν τα μέλη του τμήματος αυξηθούν σε δέκα εκλέγεται τριμελής γραμματεία (πρόεδρος γραμματέας κ’ έφορος).

2. Τα μέλη του τμήματος είναι μέλη του ΣΠΕΛΕΟ. Ο σύλλογος ανάλογα με τις δυνατότητες του ενισχύει τα τμήματα με έντυπα , χρήματα ή υλικά. Τα υλικά θεωρούνται ”δανεικά” και σε περίπτωση διάλυσης του τμήματος (π.χ. μέλη < 4) επιστρέφονται στο σύλλογο.

3. Το Δ.Σ. συντονίζει τις ενέργειες του τμήματος με αυτές του κέντρου. Οπωσδήποτε μία φορά κάθε χρόνο η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει τη λειτουργία του τμήματος.